Радиестезия

Радиестезията е международно признат термин. Коренът на думата радиестезия произлиза от две думи, а именно: латинската Radiаtо – вълна, трептене, излъчване и гръцката aesthesis – чуствам, усещам, долавям. Съчетанието на двете думи означава усещане, долавяне на проявлението на енергията под формата на вълни.

Гениалният френски учен Луи Тюрен с невероятна точност е определил радиестезията като НАУКА НА НАУКИТЕ.

Колкото повече човек опознава радиестезията, толкова повече се убеждава, че Луи Тюрен е създал синоним на радиестезията на всички езици – „наука на науките”.

Радиестезията се дели на физикална и ментална. При физикалната радиестезия се използват апарати, приспособления, свидетели. Менталната радиестезия използва умствени методи (визуализации и др.) за достигане на целите си.

Обект на разглеждане и приложение в този случай е физикалната радиестезия.

Исторически аспект

В исторически аспект съществуват доказателства за радиестезията от древността. Универсалността на този метод се потвърждава във фактите, открити на всички континенти и при всички народи. Любознателните могат да намерят множество доказателства за развитието на радиестезията в интернет и книжарниците.

Теоретичен аспект

В теоретичен аспект радиестезията е проявената способност на всеки човек да долавя и регистрира, да анализира и оценява доловените и регистрирани вълни на предметите от неживата природа, растенията, животните и хората. Базата на тази наука е предаването и приемането на енергия от всичко и всички във Вселената, както и предаването и приемането на енергия от Вселената като цяло. Всичко се движи, всичко вибрира, всичко приема и предава енергия. При тази изходна база дали можем да говорим за нежива природа? Нека да намерим отговора на този въпрос за себе си!

Практико-приложен аспект

В практико-приложен аспект е невъзможно да изброим всички потенциални приложения на радиестезията. Но някои практики на физикалната радиестезия са повече или по-малко известни:

Меню