Радиестезия

Радиестезията е международно признат термин. Коренът на думата радиестезия произлиза от две думи, а именно: латинската Radiаtо – вълна, трептене, излъчване и гръцката aesthesis – чуствам, усещам, долавям. Съчетанието на двете думи означава усещане, долавяне на проявлението на енергията под формата на вълни.

Гениалният френски учен Луи Тюрен с невероятна точност е определил радиестезията като НАУКА НА НАУКИТЕ.

Колкото повече човек опознава радиестезията, толкова повече се убеждава, че Луи Тюрен е създал синоним на радиестезията на всички езици – „наука на науките”.

Радиестезията се дели на физикална и ментална. При физикалната радиестезия се използват апарати, приспособления, свидетели. Менталната радиестезия използва умствени методи (визуализации и др.) за достигане на целите си.

Обект на разглеждане и приложение в този случай е физикалната радиестезия.

Исторически аспект

В исторически аспект съществуват доказателства за радиестезията от древността. Универсалността на този метод се потвърждава във фактите, открити на всички континенти и при всички народи. Любознателните могат да намерят множество доказателства за развитието на радиестезията в интернет и книжарниците.

Теоретичен аспект

В теоретичен аспект радиестезията е проявената способност на всеки човек да долавя и регистрира, да анализира и оценява доловените и регистрирани вълни на предметите от неживата природа, растенията, животните и хората. Базата на тази наука е предаването и приемането на енергия от всичко и всички във Вселената, както и предаването и приемането на енергия от Вселената като цяло. Всичко се движи, всичко вибрира, всичко приема и предава енергия. При тази изходна база дали можем да говорим за нежива природа? Нека да намерим отговора на този въпрос за себе си!

Практико-приложен аспект

В практико-приложен аспект е невъзможно да изброим всички потенциални приложения на радиестезията. Но някои практики на физикалната радиестезия са повече или по-малко известни:

Определя се местоположението на подпочвената вода, дебита, качеството на водата. Подземните води при триенето си в земята образуват силни електромагнитни полета, които са опасни за човешкото здраве. По тази причина следва да се избягва продължителния престой върху подобни води. При физическа невъзможност да се избегне този престой е необходимо да се неутрализира вредното влияние на вълните.

Мрежата на Хартман е естествено природно явление. Това са линии, подобно на паралелите и меридианите, които са с ширина около 25 см. и са разположени на разстояние 2 метра в посока север-юг и 2,5 метра в посока изток-запад. По този начин образуват правоъгълници със страни 2 на 2,5 метра. Особено опасни са пресечните точки на тези линии. Още по-опасно е съчетанието на подземни води и пресечни точки на линиите на Хартман. Пребиваването за по-продължително време върху такива зони може да доведе до спад в енергетиката на човека и много тежки заболявания. Тези зони влияят негативно също и върху растения и животни.

Определяне на наличието на геопатогенни зони на парцели за застрояване, с цел при проектирането да се предвиди застрояване на помещения върху геопатогенните зони, в които хората пребивават за най-кратко време.

Определяне на вредни вълни от различни домашни и други електроуреди, съоръжения, апарати, които въздействат върху човек и преобразуването им в безопасни вълни.

С метода на радиестезията може да се измери общото енергийно състояние на всеки човек, енергийното състояние на системите в човешкия организъм и енергийното състояние на човешките органи. При съответните отклонения в енергетиката на човека следва да се потърси квалифицирана медицинска помощ, да се проведат съответните прегледи и изследвания и да се назначи от подходяща терапия.

Това са вредни вълни с различен произход, които оказват негативно влияние върху хората. В българския език са познати и като магии.

Когато човек приема различни продукти – храни, напитки, алопатични и хомеопатични лекарства, билки – се променя неговото енергийно състояние. По радиестезичен път може да се измери енергийната съвместимост на човека и приеманите продукти. Ако продуктите увеличават енергийния статус на човека, те са полезни за него. Много е важно да се измери комбинираното въздействие върху човека на лекарствата, когато са две и повече на брой.

През своя живот човек влиза във формални и неформални взаимоотношения – приятелство, брак, неформален съвместен живот, бизнес отношения, трудови отношения като работодател или работник или служител и т.н. По този начин се осъществява сложно енергийно взаимодействие между партньорите. Чрез радиестезията може да се определи съвместимостта на партньорите или по-точно – енергийно съвместими ли са брачните партньори, енергийната съвместимост на наличния персонал и енергийната съвместимост на интервюирания за наемане персонал с енергетиката на фирмата.Може да се следи също и отклоненията в енергетиката на фирмата и определяне на причината за това, енергетиката на целия персонал, с цел избягване на здравословни проблеми.

За всяко производство е изключително важно качеството на постъпващите за обработка и преработка суровини, основни и спомагателни материали, опаковки. Некачествените входящи материали са в основата на некачествената продукция и от тук до загуби и лошо финансово сътояние. Радиестезичния метод може да помогне на предприятието да произвежда качествена и бързо продаваема продукция.

Търсене на изчезнали хора при наличие на свидетел (снимка, коса) и точна географска карта